Основні документи

СТАТУТ

Державну реєстрацію змін

до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації: 01.10.2015

Номер запису: 11201050015000194

Державний реєстратор (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Калуської міської ради

від 17.09.2015 №3268

Секретар міської ради

О.І. Челядин (підпис)

СТАТУТ

КАЛУСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ДМИТРА БАХМАТЮКА
КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КАЛУСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ДМИТРА БАХМАТЮКА КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ створена Калуською міською радою (рішення «Про деполітизацію школи і шляхи її національного відродження» від 22 серпня 1990 року, пункт 17).

1.2. Місцезнаходження КАЛУСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ДМИТРА БАХМАТЮКА КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: вулиця Біласа і Данилишина, будинок 15, місто Калуш, Івано-Франківська область, 77300, Україна.

ЄДРПОУ 20567298.

Номери телефону: (03472) 6-62-24, (03472) 2-40-41.

Адреса електронної пошти: gymnaziumkalush@ukr.net.

Посилання на сайт: http://kalushgymnazium.in.ua/.

1.3. КАЛУСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ДМИТРА БАХМАТЮКА КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі ГІМНАЗІЯ) є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, самостійний баланс, може мати свою бухгалтерію та рахунки в установах банків.

1.4. Засновником (власником) ГІМНАЗІЇ є Калуська міська рада Івано-Франківської області. Місцезнаходження засновника: вулиця Івана Франка, будинок 1, місто Калуш, Івано-Франківська область, 77300, Україна.

ЄДРПОУ 33578261.

1.5. Головною метою ГІМНАЗІЇ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян, суспільства і держави в якісній освіті, виховання та всебічний розвиток здібних і обдарованих дітей задля примноження інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

1.6. Головними завданнями ГІМНАЗІЇ є:

 • формування високоосвіченого громадянина-патріота України;
 • розвиток соціально зрілої, творчо активної особистості з почуттям національної самосвідомості та власної гідності, підготовленої до професійного самовизначення і здатної брати на себе відповідальність за вирішення суспільно значимих завдань;
 • виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини та громадянина, а також свідомого ставлення до своїх обов’язків і відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • реалізація права гімназистів на вільне формування політичних і світоглядних переконань через створення оптимальних умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • розвиток природних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, лідерських задатків, потреби і вміння самовдосконалюватися, готовності до трудової діяльності;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів гімназії.

1.7. ГІМНАЗІЯ є середнім загальноосвітнім навчальним закладом ІІ-ІІІ ст. для навчання здібних і обдарованих дітей. Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Інструкції про організацію та діяльність гімназії, інших нормативно-правових актів.

1.8. ГІМНАЗІЯ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. ГІМНАЗІЯ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державного стандарту освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, зокрема зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Мовою навчання в ГІМНАЗІЇ визначено українську мову.

1.11. Враховуючи інтереси учнів і батьків, ГІМНАЗІЯ організовує навчання у старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

1.12. ГІМНАЗІЯ має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти Калуської міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • запроваджувати власну форму одягу для гімназистів;
 • об’єднувати, на підставі спеціальних угод, свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.13. У ГІМНАЗІЇ функціонують психологічна та соціально-педагогічна служби, методичні об’єднання вчителів, творчі педагогічні групи, об’єднання класних керівників тощо.

1.14. Медичне обслуговування гімназистів забезпечується засновником і здійснюється міською дитячою поліклінікою.

1.15. Взаємовідносини ГІМНАЗІЇ з юридичними й фізичними особами визначаються укладеними між ними угодами.

1.16. Повна назва: КАЛУСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ДМИТРА БАХМАТЮКА КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва: КАЛУСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМ. ДМИТРА БАХМАТЮКА.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. ГІМНАЗІЯ організовує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У планах роботи відображаються найголовніші питання діяльності гімназії, визначаються перспективи її розвитку. Плани роботи затверджуються дирекцією спільно з радою гімназії.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план гімназії, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю (профілів) навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою гімназії і затверджується управлінням освіти Калуської міської ради.

Додатками до робочого навчального плану є:

 • розклад уроків (щоденний, тижневий);
 • режим роботи (щоденний, річний).

Відповідно до робочого навчального плану гімназії педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники із грифом Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту.

2.3. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.4. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

За бажанням учня може надаватися можливість індивідуального навчання під час його підготовки до інтелектуальних змагань (учнівські олімпіади обласного, державного та міжнародного рівнів тощо).

2.5. У випадку карантину та форс-мажорних ситуацій, спричинених техногенними, природними та іншими факторами, гімназія має створити умови для забезпечення дистанційного навчання.

2.6. Зарахування учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.6.1. Конкурсний відбір здійснює створена наказом директора гімназії приймальна комісія, яка має повноваження впродовж усього навчального року.

2.6.2. Основний прийом учнів здійснюється в період літніх канікул (до першого гімназійного класу – за Правилами прийому учнів у 1(5) клас, схваленими радою гімназії, погодженими управлінням освіти Калуської міської ради, затвердженими директором гімназії), додатковий – упродовж навчального року за наявності вакантних місць.

До першого й шостого гімназійних класів зараховуються діти, які відповідно закінчили перший і другий ступені загальноосвітньої школи.

2.6.3. Поза конкурсом до гімназії зараховуються переможці ІІ-ІV етапів Всеукраїнських олімпіад та ІІ-ІІІ етапів конкурсів-захистів учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, міських і гімназійних олімпіад для учнів першого ступеня навчання.

Поза конкурсом до шостого гімназійного класу зараховуються учні гімназії, які добре зарекомендували себе в навчанні, за рекомендацією педагогічної ради гімназії.

2.6.4. Зарахування до гімназії за результатами конкурсного відбору чи поза конкурсом здійснюється на підставі особистої заяви батьків (осіб, які їх замінюють) після ознайомлення дітей та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють) із порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, які регламентують організацію навчально-виховного процесу в закладі, а також пред’явлення медичної довідки встановленого зразка й учнівської особової справи.

2.7. Учень гімназії може перейти до іншого закладу освіти впродовж будь-якого року навчання, якщо є заява батьків (осіб, які їх замінюють) і довідка про майбутнє місце навчання.

2.8. Гімназія працює за п’ятиденним робочим тижнем. Тривалість навчального року визначається Законом України про загальну середню освіту та відповідними нормативними актами.

2.9. Навчальний рік у гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше першого липня наступного року.

2.10. За погодженням із управлінням освіти Калуської міської ради затверджується графік канікул, тривалість яких упродовж навчального року не менше 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроку в гімназії 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із управлінням освіти Калуської міської ради та місцевим органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до вимог Державних санітарно-гігієнічних норм та педагогічної доцільності, узгоджується з профспілковим комітетом і органом державної санітарно-епідеміологічної служби та затверджується директором гімназії.

Тижневий режим роботи гімназії фіксується в розкладі уроків.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.13. Доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій гімназія приймає самостійно на засіданні педагогічної ради. Основні види і форми практичних занять та суспільно-корисної праці реалізуються в процесі виконання навчальних програм.

2.14. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

2.15. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених Кабінетом Міністрів України).

 1. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

3.1. У ГІМНАЗІЇ визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв, визначених Міністерством освіти і науки України.

3.2. Облік навчальних досягнень гімназистів упродовж навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Підсумкові результати річної навчальної діяльності заносяться до табелів успішності та особових справ учнів.

3.3. Порядок переведення й випуск учнів гімназії визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів усіх типів та форм власності, затвердженою відповідним наказом Міністерства освіти і науки України, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

3.4. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів випускних гімназійних класів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим відповідно до чинного законодавства.

3.5. Учням гімназії видається по закінченню:

 • ІІ ступеня навчання – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • ІІІ ступеня навчання – атестат про повну загальну середню освіту.

3.6. За відмінні успіхи в навчанні учні перевідних класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а учні випускних класів – Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». За відмінні успіхи в навчанні випускникам ІІ ступеня навчання видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, випускники ІІІ ступеня навчання нагороджуються медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.7. За успіхи у навчанні й активну громадську діяльність для гімназистів можуть (при наявності коштів) встановлюватися стипендії, зокрема іменні, премії та інші форми матеріального (в межах коштів, передбачених на ці цілі) і морального заохочення.

3.8. Учням гімназії, які не проявляють успіхів у навчанні (мають більше 4-5 семестрових оцінок середнього рівня), педагогічна рада може давати рекомендації продовжувати навчання в загальноосвітній школі.

3.9. Учні гімназії, які за підсумками семестрового або річного оцінювання мають початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватись із закладу.

Про можливе відрахування батьки (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за один місяць у письмовій формі. За два тижні до можливого відрахування письмово повідомляється управління освіти Калуської міської ради, за сприяння якого дитина переводиться до іншого навчального закладу.

Батьки (особи, які їх замінюють) мають право оскаржити рішення педагогічної ради гімназії щодо відрахування дитини до управління освіти Калуської міської ради.

Рішення про відрахування із гімназії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння управління освіти Калуської міської ради такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

3.10. Учні, які своєю поведінкою порушують Статут гімназії (компрометують звання гімназиста), рішенням педагогічної ради і відповідним наказом директора відраховуються впродовж навчального року та переводяться, за сприяння управління освіти Калуської міської ради, до школи за місцем проживання.

 

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ГІМНАЗІЇ є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки (особи, які їх замінюють).

4.2. Права й обов’язки гімназистів, педагогів та інших працівників гімназії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

4.3. Учні гімназії мають право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, профілів, позакласних та позашкільних занять;
 • користування навчальною, матеріально-технічною, науково-культурною та спортивно-оздоровчою базами закладу;
 • участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 • участь в обговоренні, з внесенням власних пропозицій, питань організації навчально-виховного процесу, дозвілля гімназистів;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, які порушують права або принижують честь і гідність;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.

4.4. Учні гімназії зобов’язані:

 • системно і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом;
 • бережливо ставитися до державного, громадського й особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, виконувати вимоги Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни, приходити на заняття в гімназійній учнівській формі.

4.5. Педагогічними працівниками гімназії мають бути особи з високими моральними якостями, відповідною педагогічною освітою, належним рівнем професійної підготовки, які здатні забезпечити високу результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.6. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативними актами.

Призначення на посаду педагогічних працівників гімназії може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом та затверджується відповідним органом управління освітою.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується управлінням освіти Калуської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

4.8. Педагогічні працівники мають право на:

 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, які не шкодять здоров’ю гімназистів;
 • внесення керівництву закладу і органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховної роботи, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
 • підвищення кваліфікації, професійну перепідготовку;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 • членство у професійних спілках та інших громадських об'єднаннях, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • захист професійної честі, гідності;
 • отримання пенсії, в тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
 • матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення в порядку, визначеному законодавством України.

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України;
 • доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків (осіб, які їх замінюють), керівника навчального закладу;
 • сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей учнів гімназії, збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • своєю діяльністю сприяти покращенню іміджу гімназії;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію.

4.10. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.11 У закладі періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов’язків, не дотримуються умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.13. Права і обов’язки інших працівників гімназії та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.14. Батьки (особи, які їх замінюють) мають право:

 • обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування гімназії;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника гімназії, органів громадського самоврядування закладу з питань навчання і виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах.

4.15. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дітьми повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, держаної і рідної мов, повагу до національної історії, культури, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.16. Гімназія надає батькам (особам, які їх замінюють) допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

 1. УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ

5.1. Керівництво ГІМНАЗІЄЮ здійснює її директор.

5.1.1. Керівником може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.1.2. Директор гімназії призначається і звільняється начальником управління освіти Калуської міської ради згідно з чинним законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.1.3. Директор гімназії:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочує творчий пошук, дослідно-експериментальну діяльність педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • забезпечує проведення заходів, спрямованих на запобігання тютюнопалінню учнів, вживання ними алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу гімназії.

5.1.4. Директор є головою педагогічної ради гімназії.

5.2. Педагогічна рада ГІМНАЗІЇ – постійно діючий колегіальний орган управління закладом.

5.2.1. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

5.2.2. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення навчально-виховного процесу і його методичного забезпечення;
 • планування та режиму роботи закладу;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів гімназії до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення гімназистів і працівників закладу;
 • морального заохочення батьків (осіб, які їх замінюють) та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів та працівників гімназії за невиконання ними своїх обов’язків;
 • інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

5.3. Вищим органом громадського самоврядування ГІМНАЗІЇ є загальні збори (конференція) колективу (працівники, учні, батьки та представники громадськості), що скликається не менше одного разу на рік.

5.3.1. Делегати загальних зборів (конференції) обираються від трьох таких категорій:

 • працівників – зборами трудового колективу;
 • учнів – зборами учнів старших класів;
 • батьків і громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів: 20 представників від працівників гімназії, 20 учнів, 20 батьків і представників громадськості. Термін їх повноважень становить один рік.

5.3.2. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

5.3.3. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради гімназії, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилося не менше третини від їх кількості, директор гімназії, засновник.

5.3.4. Загальні збори (конференція):

 • обирають раду гімназії, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради гімназії;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності гімназії;
 • розглядають важливі напрямки діяльності гімназії, затверджують основні шляхи та способи вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.4. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада ГІМНАЗІЇ.

5.4.1. Метою діяльності ради гімназії є:

 • об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості задля розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу гімназії та демократичного стилю управління закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом, підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.4.2. Основними завданнями ради гімназії є:

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії, сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії із сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • сприяння створенню належного психолого-педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння формуванню у гімназистів навичок здорового способу життя через створення належного виховного середовища;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку гімназистів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчого пошуку і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • сприяння пошуку та підтримці обдарованих дітей, створення умов для належного морального та матеріального заохочення учнів гімназії;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.4.3. До ради гімназії обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів гімназії та батьків. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) гімназії.

5.4.4. Очолює раду гімназії голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

5.4.5. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

5.4.6. Рада гімназії діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

5.4.7. Рада гімназії працює за планом, який затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради гімназії може скликатися головою, членами ради або з ініціативи директора гімназії чи засновника.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним голосом є голос голови ради.

Для вирішення поточних питань рада гімназії може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.4.8. Рада гімназії:

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;
 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу та режиму роботи гімназії, профілів навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • спільно з адміністрацією затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • спільно з педагогічною радою приймає рішення про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про встановлення кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань учителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);
 • виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд питань, що стосуються кадрового забезпечення діяльності гімназії;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями гімназії;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь, за згодою батьків (осіб, які їх замінюють), в обстеженні житлово-побутових умов учнів, сім’ї яких належать до соціально незахищених;
 • сприяє педагогічній освіченості батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • розглядає та виносить на розгляд засновника пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

5.5. При ГІМНАЗІЇ може діяти піклувальна рада.

5.5.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особистості, залучення широкої громадськості до вирішення проблем гімназії, що стосуються забезпечення ефективної діяльності закладу.

5.5.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання гімназистів;
 • сприяння зміцненню навчально-методичної, матеріально-технічної, науково-культурної, спортивно-оздоровчої бази;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів гімназії, педагогічних працівників;
 • сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання, зокрема організації спонсорської допомоги гімназії з боку батьків, громадських організацій, підприємств, благодійних організацій і фондів, окремих громадян, зокрема й іноземних;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та гімназистів;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

5.5.3. Піклувальна рада формується у складі 10-15 осіб із представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян, зокрема й іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах зацікавлених осіб шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора гімназії.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.5.4. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • законності, гласності.

5.5.5. Діяльність піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше членів ради. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу гімназії, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.6. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;
 • є розпорядником коштів добровільної спонсорської допомоги батьків, благодійних внесків та інших додаткових джерел фінансування.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.7. Піклувальна рада має право:

 • виносити на розгляд органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівника гімназії, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної, науково-культурної, спортивно-оздоровчої бази закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування гімназії;
 • вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази гімназії;
 • сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, гімназистів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки (особи, які їх замінюють), представники учнівського самоврядування.
 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГІМНАЗІЇ

6.1. Матеріально-технічна база ГІМНАЗІЇ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі закладу.

До бази гімназії входять класні приміщення, навчальні кабінети, навчальні майстерні, ігровий спортивний і актовий зали, бібліотека, методичний і комп’ютерні кабінети, гараж, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, приміщення для психологічного розвантаження учнів та вчителів тощо.

6.2. Майно гімназії належить їй на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, даного Статуту та укладення нею угод.

6.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Гімназія може володіти земельною ділянкою.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.6. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність ГІМНАЗІЇ здійснюється на основі її кошторису. Джерелами формування кошторису є:

 • кошти засновника;
 • кошти державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти, отримані за надання гімназією додаткових освітніх послуг;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

7.2. Для здійснення статутних повноважень гімназія може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, благодійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

7.3. У гімназії утворюється фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання гімназії обслуговуються централізованою бухгалтерією управління освіти Калуської міської ради.

Облік і витрачання коштів фонду загального обов’язкового навчання гімназії здійснюються згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради гімназії, відповідно до порядку, передбаченому чинним законодавством.

Не використані за звітний період кошти фонду вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

7.4. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації чи фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.6. Звітність гімназії встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. ГІМНАЗІЯ за наявності відповідної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. ГІМНАЗІЯ має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГІМНАЗІЇ

9.1. Державний контроль за діяльністю ГІМНАЗІЇ здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник, органи управління освітою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та управління освіти Калуської міської ради.

9.3. Основною формою контролю за діяльністю гімназії є атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться засновником відповідно до чинного законодавства.

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ГІМНАЗІЇ приймає засновник.

10.2. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників або визначених закладів відповідно до чинного законодавства.

10.3. Ліквідація закладу проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

Директор                                                                                О.Т. Табачук

рішення

Свідоцтво про реєстрацію

sss

Витяг з ЄДРПОУ

витяг 1 витяг 2 витяг 3 витяг 4 витяг 5

Ліцензія

l_658

Свідоцтво про атестацію

llll

Правила прийому

СХВАЛЕНО

Рада гімназії

(протокол №3 від 27.04.2015 р.)

Педагогічна рада

(протокол №4 від 28.04.2015 р.)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

Калуської міської ради

Л.М. Максимович (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Калуської гімназії

Калуської міської ради

О.Т. Табачук (підпис),

наказ №68/01-05

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ УЧНІВ У 1(5) КЛАС
КАЛУСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • - Правила складені відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №28 ( 28-2014-п ) від 22.01.2014), на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), наказ МОН №389 від 19.06.2003р., згідно зі Статутом Калуської гімназії Калуської міської ради, затвердженим рішенням міської ради №2604 від 09.09.2014.
 • - Правила прийому учнів у 1(5) клас Калуської гімназії схвалюються педагогічною радою та радою гімназії, затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Калуської міської ради.
 • - Вступ учнів до Калуської гімназії здійснюється на конкурсній основі.
 • - У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
 • - Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

 • 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ
 • - Правила прийому учнів у 1(5) клас Калуської гімназії оголошуються не пізніше, ніж за місяць до його початку, розміщуються в приміщенні гімназії, на офіційному сайті закладу та в засобах масової інформації.
 • - Випробування в рамках конкурсного прийому проводяться після закінчення навчального року (червень).
 • - Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується директором гімназії за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор навчального закладу або його заступник.
 • - До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії разом із заповненою анкетою визначеної форми.
 • - До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів, відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

 

 • 3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
 • - Проведення конкурсу здійснюється приймальною комісією.
 • - У рамках конкурсу проводяться випробування з української мови (диктант з творчим та/або граматичним завданням) і математики в письмовій формі.
 • - Конкурсні випробування з української мови та математики проводяться в один день. Тривалість кожного випробування – одна година.
 • - Під час проведення конкурсних випробувань мають право бути присутніми спостерігачі від батьківської громадськості – за рекомендацією ради гімназії (не більше двох осіб у приміщенні, де проводиться випробування).
 • - Конверти з конкурсними завданнями, які зберігаються у директора гімназії, відкриваються безпосередньо перед кожним випробуванням головою приймальної комісії в присутності її членів та представників батьківської громадськості.
 • - Зміст письмових завдань в основному має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи (за курс початкової школи), передбачати демонстрацію творчого та логічного мислення. У запропонованих завданнях допускається використання позапрограмового матеріалу.
 • - Для проведення кожного конкурсного випробування вступникам, які розміщуються у відведених приміщеннях так, щоб за учнівським столом знаходився тільки один учень, видаються аркуші зі штампом навчального закладу (передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи).
 • - Після закінчення кожного випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії згідно з процедурою. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.
 • - Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в навчальному закладі протягом року.
 • - Конкурсні роботи учнів і з української мови, і з математики оцінюються за 24-бальною системою. Всі завдання мають визначену в балах "ціну". Максимальна кількість балів і з української мови, і з математики – 24.
 • - Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів комісії, які зберігаються так, як протоколи державної підсумкової атестації учнів.
 • - Звільняються від випробувань:
 • з української мови:
  • - учні, які є переможцями міського (обласного, всеукраїнського) етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика в 4 класі;
  • - учні, які є переможцями міського етапу олімпіади з української мови в 4 класі;
 • з математики:
  • - учні, які є переможцями міського етапу олімпіади з математики у 4 класі.

При цьому в протокол конкурсних випробувань заносяться оцінки:

24 бали – за І місце;

22 бали – за ІІ місце;

20 балів – за ІІІ місце.

 • - Результати письмових випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні після їх проведення. Списки вступників із виставленими балами розміщуються на дошці оголошень навчального закладу для загального ознайомлення.
 • - У випадку незгоди з рішенням приймальної комісії, батьки учнів або особи, які їх замінюють, можуть протягом тижня після оголошення результатів конкурсу звернутися з апеляцією до голови приймальної комісії. Апеляція розглядається протягом трьох днів із дня її подання.
 • Додаткові випробування за результатами розгляду апеляції не проводяться.

 

 • 4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
 • - Зарахування в гімназію учнів, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, здійснюється наказом директора на підставі рішення приймальної комісії після проведення батьківських зборів.
 • - Учні, які одержали високі результати на конкурсних випробуваннях, але не ввійшли до списку за прохідним рейтингом, зараховуються до резерву.
 • - До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

 

 • 5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ
 • - Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання Правил прийому учнів у 1(5) клас Калуської гімназії Калуської міської ради.
 • - Контроль за організацією та проведенням конкурсного відбору, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами здійснює управління освіти Калуської міської ради.

Освітня програма

СХВАЛЕНО                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради                                                           (наказ № 127/01-03

(протокол №12                                                                                 від 31.08.2018)

від 30.08.2018)                                                                                 Директор_________ Табачук О.Т.

 

 

 

Освітня програма

Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка

Калуської міської ради Івано-Франківської області

 

 

Загальні положення

 

Освітня програма складена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, розроблених на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Освітня програма гімназії (далі – Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчального плану;

очікувані результати навчання учнів; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані основної школи (ІІ ступеня) (додаток 1) та старшої школи (ІІІ ступеня) (додаток 2).

Навчальний план для 5-9 класів дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах.

Для поглиблення знань учнів 1(5)–5(9) класів з варіативної складової (додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації) виділено години на предмети:

 • математика – 1 год. ;
 • англійська мова – 1 год. у 2(6)-4(8) класах та 0,5 год. у 5(9) класах;
 • українська мова – 1 год. у 1(5)-2(6) та 4(8) класах, 0,5 год. у 3(7) та 5(9) класах.

Введено факультатив:

 • з основ християнської етики у 1(5)–4(8) класах (0,5 год.).

Враховуючи рекомендовані Типовою освітньою програмою підходи щодо змістового наповнення предмета «Фізична культура», при якому через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й через ритміку, хореографію, пластику, фітнес, у 1(5)–2(6) класах із 3 год. навчального навантаження з фізичної культури 0,5 год. виділено на хореографію.

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Навчальний план для 10-11 класів гімназії розроблено на основі другого варіанту, запропонованого Типовою освітньою програмою, який містить перелік базових предметів та включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учні гімназії обрали два предмети в 10 класі: «Інформатика», «Технології».

Частину навчальних годин навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання сформовано закладом з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію та з урахуванням інтересів учнів визначених проведеним анкетуванням. У 6(10) класах профільні предмети затверджено відповідно до Типової освітньої програми :

 • 6(10)-А клас – українська мова;
 • 6(10)-Б клас – англійська мова.

У старшій школі навчання здійснюється за профілями:

 • 7(11)-А клас – профіль іноземної філології;
 • 7(11)-Б класи – універсальний профіль.

Додатковий час на навчальні предмети, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття виділено з урахуванням інтересів учнів та вибору предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу гімназії за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма гімназії передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

 

 Додаток 1

 до наказу № 127/01-03 від 31.08.2018

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для основної школи

Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка

Калуської міської ради Івано-Франківської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

Освітні

галузі

Навчальні

предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5-Б

5-В

6-А

6-Б

6-В

7-А

7-Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англ.)

3

3

3

2

2

2

2

2

Іноземна мова (нім.)

2

2

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

-

-

1

1

1

1

1

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

-

-

Алгебра

-

-

-

-

-

-

2

2

Геометрія

-

-

-

-

-

-

2

2

Природознавство

Природознавство

2

2

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

-

2

2

2

2

2

Географія

-

-

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

-

-

-

-

2

2

Хімія

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

Хореографія

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

2,5

2,5

3,5

3,5

3,5

3

3

Додатковий час на навчальні предмети

Англійська мова

-

-

-

1

1

1

1

1

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Математика  

1

1

1

1

1

1

1

1

Додатковий час на факультатив

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

Математика  

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

25,5+3

25,5+3

25,5+3

27,5+3

27,5+3

27,5+3

29+3

29+3

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

31

31

31

32

32

Всього

(без урахування поділу класів на групи)

28+3

28+3

28+3

31+3

31+3

31+3

32+3

32+3

 

 

 

 

Освітні

галузі

Навчальні

предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8-А

8-Б

9-А

9-Б

9-В

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англ.)

2

2

2

2

2

Іноземна мова (нім.)

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

2

Географія

2

2

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

3

3

3

Хімія

2

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Інформатика

2

2

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети

Англійська мова

1

1

0,5

0,5

0,5

Українська мова

1

1

0,5

0,5

0,5

Додатковий час на факультатив

Християнська етика

0,5

0,5

-

-

-

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації

Математика  

1

1

1

1

1

Разом

29,5+3

29,5+3

31+3

31+3

31+3

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

33

33

Всього

(без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

33+3

33+3

 

 

Додаток 2

 до наказу № 127/01-03 від 31.08.2018

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для старшої школи

Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка

Калуської міської ради Івано-Франківської області

на 2018-2019 навчальний рік

Освітні

галузі

Навчальні

предмети

Кількість годин

на тиждень

Інваріантна складова

Профільне навчання

10-А

10-Б

11-А

11-Б

українська

мова

англійська

мова

іноземна

філологія

універсальний

профіль

 

 

Мови

і літератури

 

Українська мова

4

2

2

2

Українська література

3

2

2

2

Іноземна мова (англ.)

3

5

5

3,5

Іноземна мова (нім.)

-

2

3

-

Зарубіжна література

1

1

3

2

Суспільство­-

знавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

-

-

Людина і світ

-

-

0,5

0,5

Економіка

-

-

1

1

Математика

Математика

-

3

3

-

Алгебра

2

-

-

3

Геометрія

2

-

-

2

Природо-

­знавство

Біологія і екологія

2

2

-

-

Біологія

-

-

1,5

1,5

Географія

1,5

1,5

-

-

Фізика і астрономія

3

3

-

-

Фізика

-

-

2

3

Астрономія

-

-

0,5

0,5

Хімія

1,5

1,5

1

2

Екологія

-

-

0,5

0,5

Технології

Інформатика

2

2

1

2

Технології

1

1

 

 

Основи веб-дизайну

-

-

1

1

Естетична  культура

Художня культура

-

-

0,5

0,5

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

3

3

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

1,5

1,5

Разом (без фізичної культури)

32+3

32+3

31,5

31

 

 

 

 

Варіативна  складова

Кількість годин на тиждень

 

Профільне навчання

 

10-А

10-Б

11-А

11-Б

 

українська

мова

іноземна

філологія

іноземна

філологія

універсальний

профіль

 

3

 

3

4,5

5

 

Курси за вибором:

-

-

1

1

Стилістика сучасної української мови

-

-

1

1

 

Факультативи:

-

1

-

1

Методи розв’язання задач з математики  

-

1

-

1

 

Індивідуальні та групові заняття:

3

2

3,5

англійська мова

0,5

-

0,5

0,5

 

польська мова

0,5

0,5

-

-

 

німецька мова

0,5

-

-

-

 

українська література

-

0,5

0,5

0,5

 

історія

0,5

-

0,5

0,5

 

математика

0,5

-

0,5

-

 

біологія

-

-

0,5

0,5

 

хімія

-

0,5

0,5

0,5

 

фізика

-

0,5

-

0,5

 

правознавство

-

 

0,5

-

 

інформатика

0,5

-

-

-

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

38

38

38

 

 

Тип навчального закладу – гімназія

Кількість класів – 17 (основна школа – 13, старша школа – 4)

Кількість учнів – 485 (основна школа – 372, старша школа – 113)

 

Робочий навчальний план складений:

 • для ІІ ступеня (1(5), 2(6), 3(7), 4(8), 5(9) класів) – за навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов, відповідно Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 10);
 • для ІІІ ступеня (6(10) класів) – за навчальним планом закладів загальної середньої освіти, відповідно Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (таблиці 2, 3);
 • для ІІІ ступеня (7(11) класів) – за навчальним планом закладів загальної середньої освіти, відповідно Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 (таблиці 2, 9).

Варіативна частина навчального плану складена з урахуванням інтересів учнів, батьків та наступності навчання.

Для поглиблення знань учнів 1(5)–5(9) класів з варіативної складової (додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації) виділено години на предмети:

 • математика – 1 год. ;
 • англійська мова – 1 год. у 2(6)-4(8) класах та 0,5 год. у 5(9) класах;
 • українська мова – 1 год. у 1(5)-2(6) та 4(8) класах, 0,5 год. у 3(7) та 5(9) класах.

Введено факультатив:

 • з основ християнської етики у 1(5)–4(8) класах (0,5 год.).

Враховуючи рекомендовані Типовою освітньою програмою підходи щодо змістового наповнення предмета «Фізична культура», при якому через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес, у 1(5)–2(6) класах із 3 год. навчального навантаження з фізичної культури 0,5 год. виділено на хореографію.

У 6(10) класах профільні предмети визначено з урахуванням інтересів учнів на основі проведеного анкетування та відповідно до Типової освітньої програми:

 • 6(10)-А клас – українська мова;
 • 6(10)-Б клас – англійська мова.

У старшій школі навчання здійснюється за профілями:

 • 7(11)-А клас – профіль іноземної філології;
 • 7(11)-Б класи – універсальний профіль.

Додатковий час на навчальні предмети, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття виділено з урахуванням інтересів учнів та вибору предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

 

 

 

 

Навчальні плани

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для основної школи

Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка

Калуської міської ради Івано-Франківської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

Освітні

галузі

Навчальні

предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5-Б

5-В

6-А

6-Б

6-В

7-А

7-Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англ.)

3

3

3

2

2

2

2

2

Іноземна мова (нім.)

2

2

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

-

-

1

1

1

1

1

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

-

-

Алгебра

-

-

-

-

-

-

2

2

Геометрія

-

-

-

-

-

-

2

2

Природознавство

Природознавство

2

2

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

-

2

2

2

2

2

Географія

-

-

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

-

-

-

-

2

2

Хімія

-

-

-

-

-

-

1,5

1,5

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

Хореографія

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

2,5

2,5

3,5

3,5

3,5

3

3

Додатковий час на навчальні предмети

Англійська мова

-

-

-

1

1

1

1

1

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Математика  

1

1

1

1

1

1

1

1

Додатковий час на факультатив

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

Математика  

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

25,5+3

25,5+3

25,5+3

27,5+3

27,5+3

27,5+3

29+3

29+3

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

31

31

31

32

32

Всього

(без урахування поділу класів на групи)

28+3

28+3

28+3

31+3

31+3

31+3

32+3

32+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні

галузі

Навчальні

предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8-А

8-Б

9-А

9-Б

9-В

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англ.)

2

2

2

2

2

Іноземна мова (нім.)

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

2

Географія

2

2

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

3

3

3

Хімія

2

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Інформатика

2

2

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2

2

2

Додатковий час на навчальні предмети

Англійська мова

1

1

0,5

0,5

0,5

Українська мова

1

1

0,5

0,5

0,5

Додатковий час на факультатив

Християнська етика

0,5

0,5

-

-

-

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації

Математика  

1

1

1

1

1

Разом

29,5+3

29,5+3

31+3

31+3

31+3

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

33

33

Всього

(без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

33+3

33+3

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для старшої школи

Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка

Калуської міської ради Івано-Франківської області

на 2018-2019 навчальний рік

Освітні

галузі

Навчальні

предмети

Кількість годин

на тиждень

Інваріантна складова

Профільне навчання

10-А

10-Б

11-А

11-Б

українська

мова

англійська

мова

іноземна

філологія

універсальний

профіль

 

 

Мови

і літератури

 

Українська мова

4

2

2

2

Українська література

3

2

2

2

Іноземна мова (англ.)

3

5

5

3,5

Іноземна мова (нім.)

-

2

3

-

Зарубіжна література

1

1

3

2

Суспільство­-

знавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

-

-

Людина і світ

-

-

0,5

0,5

Економіка

-

-

1

1

Математика

Математика

-

3

3

-

Алгебра

2

-

-

3

Геометрія

2

-

-

2

Природо-

­знавство

Біологія і екологія

2

2

-

-

Біологія

-

-

1,5

1,5

Географія

1,5

1,5

-

-

Фізика і астрономія

3

3

-

-

Фізика

-

-

2

3

Астрономія

-

-

0,5

0,5

Хімія

1,5

1,5

1

2

Екологія

-

-

0,5

0,5

Технології

Інформатика

2

2

1

2

Технології

1

1

 

 

Основи веб-дизайну

-

-

1

1

Естетична  культура

Художня культура

-

-

0,5

0,5

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

3

3

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

1,5

1,5

Разом (без фізичної культури)

32+3

32+3

31,5

31

 

 

 

Варіативна  складова

Кількість годин на тиждень

 

Профільне навчання

 

10-А

10-Б

11-А

11-Б

 

українська

мова

іноземна

філологія

іноземна

філологія

універсальний

профіль

 

3

 

3

4,5

5

 

Курси за вибором:

-

 

1

1

Стилістика сучасної української мови

-

 

1

1

 

Факультативи:

-

1

-

1

Методи розв’язання задач з математики  

-

1

-

1

 

Індивідуальні та групові заняття:

3

2

3,5

англійська мова

0,5

-

0,5

0,5

 

польська мова

0,5

0,5

-

-

 

німецька мова

0,5

-

-

-

 

українська література

-

0,5

0,5

0,5

 

історія

0,5

-

0,5

0,5

 

математика

0,5

-

0,5

-

 

біологія

-

-

0,5

0,5

 

хімія

-

0,5

0,5

0,5

 

фізика

-

0,5

-

0,5

 

правознавство

-

 

0,5

-

 

інформатика

0,5

-

-

-

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

38

38

38

 

 

 

 

 

 

 

Структура навчального року

СТРУКТУРА

2018-2019 навчального року

 

І семестр:     з 03 вересня по 28 грудня 2018 року

ІІ семестр:    з 14 січня по 31 травня 2019 року

 

КАНІКУЛИ:

Осінні:           з 27 жовтня по 04 листопада 2018 року

Зимові:          з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року

Весняні:        з 23 березня по 31 березня 2019 року

Режим роботи закладу

 

РЕЖИМ РОБОТИ

Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка

Калуської міської ради Івано-Франківської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

Посада

Початок роботи

Закінчення роботи

Обідня перерва

Вихідний

Примітка

Директор

Табачук Оксана Титівна

8:00

17:15

12:00 – 13:00

субота,

неділя

Робочий день в п’ятницю

8:00-16:00

Заступник директора з навчально-виховної роботи Дороніна Ольга Романівна

8:00

16:45

12:00 – 12:30

 

субота,

неділя

Робочий день в п’ятницю

8:00-15:30

Заступник директора з навчально-виховної роботи Сергієнко Галина Миколаївна

8:00

16:45

12:30 – 13:00

субота,

неділя

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Маковська Алла Степанівна

8:00

15:10

12:00 – 12:30

субота,

неділя

 

Завідувач господарства

Дрозд Марія Іванівна

8:00

16:45

12:00 – 12:30

субота,

неділя

 

Бухгалтер

Барнич Ольга Миколаївна

8:15

17:00

12:00 – 12:30

субота,

неділя

Робочий день в п’ятницю

8:15-15:45

Педагог-організатор

Анікіна Наталія Іванівна

8:00

16:45

12:00 – 12:30

субота,

неділя

Робочий день в п’ятницю

8:00-15:30

Практичний психолог

Байляк Леся Петрівна

8:00

16:45

12:00 – 12:30

субота,

неділя

Робочий день в п’ятницю

8:00-15:30

Завідувач бібліотеки

Довжанська Галина Іванівна

8:00

16:45

12:00 – 12:30

субота,

неділя

Робочий день в п’ятницю

8:00-15:30

Сестра медична

Козоріз Оксана Йосипівна

8:00

16:30

12:30 – 13:00

субота,

неділя

Робочий день в п’ятницю

8:00-15:00

Лаборант

Винник Тетяна Анатоліївна

8:00

16:45

12:00 – 12:30

субота,

неділя

Робочий день в п’ятницю

8:00-15:30

Двірники:

Прубняк Ярослав Васильович

Василишин Богдан Іванович

8:00

16:30

 

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

субота,

неділя

 

Садівник

Харандзюк Микола Миколайович

8:00

16:30

12:00 – 12:30

субота,

неділя

 

Гардеробники:

Мармуш Анастасія Олександрівна

Старейко Світлана Ярославівна

8:00

16:30

 

12:00 – 12:30

12:30 – 13:00

субота,

неділя

 

Прибиральники службових приміщень

(4 працівники – ліве крило)

(4 працівники – праве крило)

8:00

16:30

 

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

субота,

неділя

В день чергування

8:00-17:00

(відповідно до графіка)

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель Король Михайло Семенович

8:00

16:30

12:00 – 12:30

субота,

неділя

 

Секретар

Ковальчук Лілія Богданівна (внутрішній сумісник, відповідно до окремого графіка)

 

 

 

 

 

Інженер-електронік (0,7 ставки)

Фіняк Іван Іванович (внутрішній сумісник, відповідно до окремого графіка)

 

 

 

 

 

Фахівець з охорони праці (0,5 ставки)

Балван Олег Михайлович (внутрішній сумісник, відповідно до окремого графіка)

 

 

 

 

 

Черговий учитель по гімназії

8:00

15:30

 

субота,

неділя

 

 

Чергування адміністрації

Табачук Оксана Титівна

понеділок – 7:40-17:15                                      середа – 8:00-16:55

 

Маковська Алла Степанівна

вівторок – 7:40-17:15                                        понеділок – 8:00-12:05 (без обідньої перерви)

 

Дороніна Ольга Романівна

середа – 7:40-17:15                                           четвер – 8:00-15:55

 

Сергієнко Галина Миколаївна

четвер – 7:40-17:15                                           п’ятниця – 8:00-14:40

 

Дрозд Марія Іванівна

п’ятниця – 7:40-16:00                                       вівторок – 8:00-15:55

 

Розклад навчальних занять

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

Калуської гімназії ім. Дмитра Бахматюка

на 2018-2019 навчальний рік

 

 1. 8:30 – 9:15
 2. 9:25 – 10:10
 3. 10:30 – 11:15
 4. 11:35 – 12:20
 5. 12:30 – 13:15
 6. 13:25 – 14:10
 7. 14:20 – 15:05
 8. 15:15 – 16:00

 

У вівторок:

 1. 9:25 – 10:10
 2. 10:30 – 11:15
 3. 11:35 – 12:20
 4. 12:30 – 13:15
 5. 13:25 – 14:10
 6. 14:20 – 15:05
 7. 15:15 – 16:00

 

Лінійка,

урочисте підняття прапора

8:20

 

У вівторок:

9:15

 

Положення про сайт

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Калуської гімназії

ім. Дмитра Бахматюка

О.Т. Табачук (підпис)

наказ №137/01-03

від 01 вересня 2017 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про веб-сайт Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка

Калуської міської ради Івано-Франківської області

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту закладу задля розширення інформаційного освітнього простору.

1.2. Веб-сайт (далі Cайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи гімназії як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності гімназії і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх охочих.

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію Сайту в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Директор гімназії призначає адміністратора Сайту, який несе відповідальність за розміщення інформації, видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка Сайту є предметом діяльності гімназійного колективу і поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації, а також презентує актуальний результат діяльності закладу.

 

 1. Мета і завдання Сайту

 

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в гімназії, місті та регіоні, широке представлення закладу в Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання:

-        систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність закладу;

-        позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогів, про особливості гімназії, історію її розвитку, про освітні програми та проекти;

-        формування позитивного іміджу гімназії;

-        здійснення обміну педагогічним досвідом;

-        створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;

-        створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами;

-        стимулювання творчої активності вчителів та учнів;

-        підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;

-        сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

 

 1. Інформаційний ресурс Сайту

 

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу, адміністрації, педагогів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Головна сторінка містить логотип гімназії, гімназійне гасло і посилання на основні інформаційно-ресурсні компоненти Сайту:

-        основне меню:

-    «Управління процесом розвитку»;

-    «Науково-методична робота»;

-    «Освітня діяльність»;

-    «Фінансово-господарська діяльність»;

-    «Оголошення»;

-        основні презентаційні матеріали:

-    «Презентаційна карта»;

-    «Історія закладу»;

-    «Гордість гімназії»;

-    «Сторінка директора»;

-    «Яскраві фотомиті»;

-    «Освітянський калейдоскоп»;

-    «Особливості логотипу Калуської гімназії ім. Дмитра Бахматюка»;

-        новини;

-        контактна інформація про гімназію.

3.4. Більшість основних інформаційно-ресурсних компонентів Сайту складаються із відповідних розділів, які вміщують друковану та медійну інформацію.

3.5. Заборонено розміщувати на Сайті:

-        інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські, релігійні та політичні ідеї;

-        інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.6. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора гімназії. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.7. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організовується із Сайту гімназії.

 

 1. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

 

4.1. Адміністрація гімназії несе відповідальність за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

4.2. Із кожного інформаційно-ресурсного компоненту Сайту визначаються посадові особи, відповідальні за підбір та надання відповідної інформації.

4.3. Обов’язки із забезпечення функціонування Сайту та здійснення його програмно-технічної підтримки покладається на адміністратора сайту.

4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

-        зміна дизайну та структури;

-        розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;

-        реалізація політики розмежування доступу та безпеки інформаційних ресурсів.

4.5 Адміністратор Сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.

4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана в рукописному варіанті без помилок та виправлень, графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень (матеріали переносяться на електронні носії адміністратором Сайту).

4.8. Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором Сайту. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються директором гімназії.

4.9. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

 

 1. Захист персональних даних

 

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті адміністрація гімназії та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (у ЗМІ від 02.07.2010).

Календар

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Корисні посилання

6

уо

Імтзо

4

2

1

ппо

пп

Сторінка у Facebook

Для користувачів

Всі права захищені згідно з чинним законодавством України (частина 1 статті 41 Конституції України та стаття 418 Цивільного кодексу України). Будь-яке поширення чи передрук матеріалів сайту дозволяється тільки за умови розміщення активного (індексованого) гіперпосилання на першоджерело.

Контактна інформація

77300
вул. Біласа і Данилишина, б. 15
м. Калуш
Івано-Франківська обл.

тел.(03472) 6-62-24.

e-mail: gymnaziumkalush@ukr.net

Статистика

© 2019 Калуська гімназія ім. Дмитра Бахматюка  Увійти